Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven skal sikre at kommunens innbyggere har tilstrekkelige midler til livsopphold. Økonomisk sosialhjelp ytes til personer som selv har utnyttet og vurdert alle andre muligheter til å forsørge seg selv. 

                                                                                      

Målsetting

Målsettingen for den økonomiske sosialhjelpen er at du i størst mulig grad skal bli selvhjulpen. Når du henvender deg til oss skal du bli møtt med respekt og tillit.

 

Hvem kan få økonomisk sosialhjelp

Innbyggere i Holmestrand kommune som midlertidig ikke klarer seg selv økonomisk. Vanligvis er det bare personer over 18 år som har rett til økonomisk sosialhjelp.


Alle andre muligheter til å klare seg selv økonomisk skal være prøvd (lønnet arbeid, trygd, arbeidsledighetstrygd, oppsparte midler). Klarer du ikke å dekke din gjeld må du kontakte den du skylder penger, for eksempel banken.


Du kan søke om bidrag eller lån til livsopphold, boutgifter og andre utgifter.
Du søker om økonomisk sosialhjelp på eget skjema. Det får du tilsendt eller utlevert ved henvendelse til NAV.
Du må sende eller levere søknaden til samme sted. Der kan du også få hjelp til utfylling.

 

 

NAV Holmestrand
Postadresse: Postboks 213, 3081 Holmestrand
Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 5
Telefon: 33 51 24 90 Telefaks: 33 51 24 91
E-post: nav.holmestrand@nav.no


Du kan ringe, skrive eller besøke oss personlig. Ønsker du samtale med kurator må du bestille time på forhånd. Første time gjøres det en kartlegging av din situasjon og dine muligheter til å bli selvhjulpen.

 

Oversikt over dokumentasjon som vedlegges søknaden


Inntekter:

 • Arbeidsinntekt (lønnsslipp)
 • Trygdeytelser (giro)
 • Barnebidrag (giro)
 • Barnetrygd (giro)
 • Bostøtte (giro)
 • Andre inntekter
 • Formue: Hytte, bil, campingvogn eller bankinnskudd
 • Evt. verdipapirer, kontoutdrag, - kopi av side 4 i selvangivelsen

 

Utgifter:

 • Husleie (kontrakt, husleiebok)
 • Renter av boliglån (giro)
 • Strøm (giro)
 • Annen oppvarming (giro)
 • Kommunale avgifter (giro)
 • Innbo- og boligforsikring (giro)
 • Gjeldsforhold (regninger)

 

Ved arbeidsledighet:

 • Søknad om arbeidsledighetstrygd
 • Overholdelse av meldeplikt overfor arbeidskontoret
 • Avslag på trygdeytelser

 

Dersom dokumentasjon og opplysninger mangler blir søknaden sendt tilbake.

 

Søknader med nødvendige opplysninger og dokumentasjon besvares innen 3 uker. Økonomisk sosialhjelp kan gis fra og med den dagen du søkte. Hjelpen sendes vanligvis over giro eller settes inn på konto i bank/post. Det kan settes vilkår for hjelpen, med målsetting om å gjøre deg selvhjulpen.

 

Sist endret 11.09.2014
Fant du det du lette etter?