Gjøklep ungdomsskole

Bildet viser Gjøklep ungdomskole med mange parkerte sykler utenfor. - Klikk for stort bilde  

Gjøklep ungdomsskole er en velholdt og moderne skole. Prinsippene som ble lagt til grunn når den ble utbygget og totalrenovert, er åpenhet og innsyn. Alle skal til enhver tid være synlige på Gjøklep ungdomsskole. Hvert klassetrinn har sin faste base med lærernes arbeidsrom i nær tilknytning til basen. Både elever og lærere skifter base hvert år.

Gjøklep ungdomsskole er organisert i 3 team, der lærerne som underviser på samme trinn utgjør et team. Hvert team har en teamleder. De fleste klassene har 2 kontaktlærere der hver kontaktlærer har et hovedansvar for oppfølging av 12 - 15 elever når det gjelder den sosialpedagogiske delen av skolehverdagen. Det faglige ansvaret ligger hos faglærerne.

Skolen organiserer spesialundervisningen i en egen base. Det faglige ansvaret for disse elevene er fordelt mellom lærerne som underviser på denne basen. I tillegg har skolen en forsterket avdeling, med lærere og assistenter med spesialkompetanse, som følger opp disse elevene. Vi har som mål at flest mulig elever skal integreres mest mulig i ordinær klasse. 


Skolen samarbeider fast med den pedagogisk-psykologiske rådgivningstjenesten, helsetjenesten og barnevernet - i spesielle tilfeller også med Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk og politiet.
Skolen legger stor vekt på holdningsskapende arbeid, og prioriterer arbeidet med å få et godt klasse- og læringsmiljø.


Skolen har en pedagogisk plattform som er forpliktende for alle som jobber der. Lærestoffet i fagene er organisert i målark etter en modell som skolen utviklet gjennom et tidligere skoleutviklingsprosjekt. Målarkene er et levende verktøy som revideres jevnlig og i takt med endringer i læreplanene. Ved siden av at målene, og hva det vil si å ha nådd målene, presiseres i målarkene, så gir det elevene god anledning til å arbeide i sitt eget tempo, og er dermed et godt hjelpemiddel for å oppnå god tilpasset opplæring. Det gir også de foresatte en god anledning til å følge med.

Skolen presterer over gjennomsnittet på sentralt gitte prøver og nasjonale undersøkelser, og vi arbeider hele tiden med at vi skal bli bedre. Derfor har vi stort fokus på tilpasset opplæring, læringsledelse, fag og Vurdering for læring.

Kontaktinformasjon

Telefon: 33 06 43 70
 

 

 

Kontaktinfo

Gjøklep ungdomsskole
Tlf: 33 06 43 70
Bent Halvorsen
Rektor
Tlf: 33 06 43 72
Sven Erik Solberg
Inspektør
Tlf: 33 06 43 81
Heidi Gui
Inspektør
Tlf: 33 06 43 83
Britt Thidemansen
Inspektør
Tlf: 33 06 43 82