Betalingssatser og reglement for kommunale barnehager

Betalingsreglement for plass i barnehager er vedtatt av bystyret i sak 129/13. Reglementet blir årlig justert i hht sentrale betalingssatser vedtatt av Stortinget. 

Fra 01.01.17 gjelder nedenstående satser og moderasjonsordninger

 • Foreldre/foresatte som har barn i kommunale og private barnehager skal betale i henhold til gjeldende maksimalpris 2.730,- for full plass pr. måned.
   
 • Moderasjonsordninger jf. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3

  Redusert foreldrebetaling
  Foreldrebetalingen skal for første barn maksimalt utgjøre 6% av husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt, begrenset til maksimalgrensen for foreldrebetaling. Med statens maksimalpris vil husholdninger pr. 01.08.17 med en samlet kapital- og personinntekt under kr. 500.500 ha rett til redusert foreldrebetaling.

  Gratis kjernetid
  Gratis kjernetid (20 timer pr. uke) gis for 3, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med inntekt under en inntektsgrense fastsatt av Storinget, pr. 01.08.17 er innteksgrensen kr. 428.000.

  Det må søkes om redusert foreldrebetaling/gretis kjernetid. Søknaden skal inneholde siste års selvangivelse og skattepliktig kapital- og personinntekt som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen. Søknadsskjema finner du i bunn av artikkelen (DOCX, 19 kB) eller kan fås i barnehagene. Fra barnehageåret 2017/2018 er søknadsfristen for begge ordningene 1. juni 2017.
   
 • Ved tildeling av redusert plass, betales prosentvis etter tildelt oppholdstid, dog slik at betalingen økes med 10% på alle trinn. Eks.: 50% plass betales med 60% sats.
   
 • Det betales kr. 230 pr. måned i kostpenger for tildelt 100% plass. For barn som har redusert plass, fastsettes kostpenger forholdsvis ut fra antall tildelte dager.
   
 • Det gis søskenmoderasjon i kommunale og private barnehager etter følgende regler:
  Søsken som har tilbud i samme barnehage gis 30% moderasjon til barn nr. 2. Øvrige søsken gis 50% moderasjon.

  For søsken som har ulike tilbud, gis moderasjonen på den minste plassen.

  Dersom søsken har plass i hver sin kommunale og private barnehage, skal modersasjonen gis i den kommunale barnehagen. Foreldre plikter selv å se til at kommunen får nødvendige opplysninger om slike forhold.
   
 • Det gis ikke søskenmoderasjon mellom barn som har et barnehagetilbud og søsken som har plass i SFO.
   
 • Betalingen av barnehageplass beregnes ut fra tildelt oppstartsdato, vanligvis den 1. i hever måned.
   
 • Foreldrebetalingen har betalingsfrist den 20. i hver måned.
   
 • Det betales for 11 måneder i året med juli som betalingsfri måned.
   
 • Manglende betaling utover 2 måneder kan medføre oppsigelse av plassen. Utestående fodringer går automatisk til rettslig inndrivning.
   
 • Foreldres oppsigelse av plass i barnehager gjøres elektronisk på Barnehageportalen via hjemmesiden. Plassen sier opp fra den 1. i hver måned. Det betales full foreldrebetaling i oppsigelsestiden. Juli måned er feriemåned og regnes ikke som oppsigelsesmåned.

  Barn som slutter 1. mai eller senere (oppsagt innen 1. april), må betale ut barnehageåret. Jf. for øvrig Vedtekter for barnehager, §9 - Oppsigelse av plass  (PDF, 43 kB)   
Sist endret 03.01.2017