Utvalg for oppvekst og omsorg - OPOM

Leder: Lasse Berntzen, H
Nestleder: Kari Brekke, H

 

Ansvarsområdet for Utvalget for oppvekst og omsorg:

 • Fagplaner, planbehandling innenfor egne budsjettrammer

 • Årsbudsjett forelegges utvalgene til orientering før budsjettet
  behandles i Formannskapet og Bystyret.

 • Skole og barnehage

 • Helse, sosial og barnevern

 • Omsorg

 • Salgs- og skjenkebevillinger

 • Uttalelser innenfor eget fagområde
  Høringer som ikke fremmes som egen sak med forslag til høringsuttalelse,
  settes opp på lista over referater/orienteringer.
  (Kommunen gir ikke uttalelse til høringer på referatlista med mindre politikerne
     ber om det.)

 • Saker om status, oppfølging, nye tiltak m.v. innenfor eget fagområde, der vedtaket er at saken tas til orientering/etterretning, kan avsluttes i vedkommende utvalg.

 

I henhold til bystyrets møtereglement, skal Utvalget for oppvekst og omsorg velges som følger:

 • Utvalget ska bestå av 7 medlemmer og varamedlemmer

 • Medlemmene og varamedlemmene velges blant bystyrets medlemmer og varamedlemmer

 • Bystyret velger selv leder og nestleder

 • Valgperioden er 4 år

 

Hver gruppe skal så vidt mulig tildeles samme antall varamedlemmer som medlemmer med tillegg av 2.


 

Medlemmer av utvalg for oppvekst og omsorg
Medlemmer Parti Adresse Telefon
1. Lasse Berntzen H Grefrudveien 21
2. Kari Brekke H Hvittingfossveien 96 990 24 690
3. Andreas Reitan H Hvittingfossveien 217C 913 72 118
4. Egil Olaussen FrP Kleiverudveien 158 416 79 272
5. Karolinge Helgestad Agerup SP Ekebergveien 69 404 72 745
1. Elisabeth Askim AP Backersgate 13 908 20 352
2. Thomas Rundbråten AP Vestlia 26 958 27 552
Varamedlemmer til utvalg for oppvekst og omsorg
Varamedlemmer Parti
1. Trine Hasselgård Bøe KrF
2. Adrian Hansen V
3. Thorleif Jacobsen H
4. Petter Dehli FrP
5. Kathe Bæver H
6. Helga Opsett H
7. Jon Tunheim H
1. Kjersti Jergel-Johnsen AP
2. Petrine Tandberg V
3. Arne Kristina Orhem AP
4. ALexander Verlo AP
Sist endret 19.10.2015