Klageutvalget

Leder: Egil Olaussen, FrP
Nestleder: Ågot Li, SV

 

Klageutvalget er klageinstans for vedtak truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner og enkelte avgjørelser etter særlov, jf. kommunehelsetjenesteloven § 2-4. 

 

Utvalget skal behandle klager på enkeltvedtak truffet av både politiske og administrative organ i kommunen i den utstrekning det ikke er gitt egne bestemmelser om klagebehandling i særlovene.

 

Klageutvalget velges etter følgende regler:

  • Utvalget skal ha fem medlemmer med varamedlemmer

  • Utvalget kan inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall medlemmer gruppen skal ha med tillegg av to

  • Bystyret velger leder og nestleder

  • Valgperioden er 4 år

  • Valget holdes som forholdstallsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg

 

  

Klageutvalg 2015-2019
Medlemmer Parti Varamedlem Parti
H, FrP, KrF, SP og V
1. Egil Olaussen FrP 1. Hans Petter Harestad H
2. Helga Opsett H 2. Kari Brekke H
3. Fred Olaf Korsgården SP 3. Vegard Mork FrP
4. Thove Bringaker V
5. Trond O. Solberg KrF
AP og SV
1. Ågot Li SV 1. Elisabeth Askim AP
2. Arild Skillinghaug AP 2. Chriss Toni Johnsen AP
3. Janicke Vilnes AP
4. Arne Kristian Ohrem AP
Sist endret 19.10.2015