Formannskap

Formannskapet er også Administrasjonsutvalg(partssammensatt utvalg)  og Kommuneplanutvalg.

Holmestrand bystyre vedtok i 1995 ny politisk organisering - en tilnærmet komitemodell -  med 3 komiteer som innstiller i saker til Bystyret, og treffer vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er fastsatt i lov, gitt i medhold av lov og vedtatt i Holmestrand kommunes delegasjonsreglement.
En av komiteene ble kalt plan- økonomi- og administrasjonskomite, men navnet er senere endret til Formannskapet. Formannskapet har 9 medlemmer.

 

 

Leder:        ordfører Alf Johan Svele (H)
Nestleder: varaordfører Ulf Sundling (H)

 

Formannskapet har følgende ansvarsområde:

 • Overordnede planer (kommuneplan, plan for miljø og utvikling og lignende)
 • Prinsipielle saker vedr. erverv/salg/disponering av arealer/rettigheter
 • Nye tiltak/prosjekter
 • Valg/suppleringsvalg
 • Rullering av økonomiplan (handlingsprogram) og anleggsplaner
 • Økonomi
 • Låneopptak/nedbetaling
 • Årsbudsjett/budsjettendringer og saker med budsjettmessig konsekvenser, herunder fastsettelse av avgifter, gebyrer og andre betalingssatser med budsjettmessige konsekvenser.
 • Årsregnskap/årsberetning
 • Regnskap anlegg og fond/legat
 • Næring – sysselsetting i større saker, prinsipielle
 • Strategisk Næringsplan
 • Juridiske saker, eks. rettssaker
 • Kultur
 • Kirkesaker
 • Fastsetting av skrivemåten på navn på kommunale gater m.m. 
 

Kommuneplanutvalg

 
Kommuneplanutvalget er delegert myndighet til å vedta forslag til revidert kommuneplan (førstegangs behandling), samt behandle inkomne merknader og høringsuttalelser (andregangs behandling) som grunnlag for endelig behandling i Bystyret.
 

Administrasjonsutvalget

 
Når formannskapet fungerer som administrasjonsutvalg (partssammensatt utvalg, tiltres utvalget av tre hovedtillitsvalgte med fulle rettigheter.  
De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for 2 år av gangen, 
jf. kommunelovens § 25. 
 
Administrasjonsutvalgets arbeidsform framgår av reglementet for administrasjonsutvalget. 
 
 

Barnerepresentant i det faste planutvalget

Barnerepresentant: Gunn Eva Benjaminsen


Bystyret skal ifølge plan- og bygningslovens § 9-1, peke ut en etatsjef eller annen tjenestemann som skal ha særlig ansvar for å ivareta barns interesser når det faste planutvalget utarbeider og behandler forslag til planer.
 

 

 

Medlemmer av formannskapet
Medlemmer Parti Adresse Telefon E-post
1. Alf Johan Svele H Solbergveien 11 33 06 41 06 E-post
2. Ulf Sundling H Baldersvei 3 992 82 275 E-post
3. Janne Hjelmtvedt H Odderudveien 25 928 09 988
4. Thove Bringaker V Kirkegaten 12 928 57 184 E-post
5. Arnfinn Horne Johansen KrF Bregenstien 3 950 06 664 E-post
6. Heidi Næss Midtskogen SP Ekebergveien 11 959 00 781 E-post
1.Mette Kalve AP Grefsrudvn. 22 A 98457947 E-post
2. Rolf Arnesen AP Bekkegaten 1 959 76 477 E-post
3. Grete Wold SV Traneveien 31 951 07 574 E-post

 

Varamedlemmer til formannskapet
Varamedlemmer Parti
1. Lasse Berntzen H
2. Kari Brekke H
3. Vegard Mork FrP
4. Helga Opsett H
5. Jon Tunheim H
6. Egil Olaussen FrP
7. Elin Svele H
8. Andreas Reitan H
1. Ingar Aas-Haug AP
2. Elisabeth Askim AP
3. Jan Kaworek AP
4. Christina Berg AP
5. Thomas Rundbråten AP

 


 

 

 

                         

 

 

Sist endret 25.10.2015