Varsel om endring av reguleringsplan for Øvre heisstasjon - heis i fjell. PlanID 2012019-E1

I tråd med plan- og bygningslovens § 12-14 varsles det herved endring av gjeldende plan for Øvre Heisstasjon – Heis i fjell, planID 2012019-E1.

Bakgrunnen for endringen er vedtak i Utvalg for regulering og kommunalteknikk 05.04.2017:

Utvalget ber rådmannen søke om endring av reguleringsbestemmelse § 6.1 til reguleringsplanen for øvre heisstasjon på Rove med sikte på å åpne området mot skrenten for allmenheten.

Gjeldende § 6.1 lyder slik:
Området skal opparbeides som vegetasjonsskjerm. Vegetasjonsskjermen skal utformes både for å hindre ferdsel ut mot skrenten av Holmestrandfjellet og for å dempe landskapsvirkningen av heisanlegget. Det skal settes opp gjerde i formålsgrensen for å hindre ferdsel før vegetasjonen har vokst til.

På denne bakgrunn varsler Holmestrand kommune v/ kommunalteknikk at gjeldene § 6.1 søkes endret til følgende:
Området skal åpnes for allmenheten og utformes ihht vedlagte utomhusplan, datert 26.01.2018.

Forslaget tar sikte på å tilrettelegge uteområdet iht. TEK17, deriblant tilpasning til terreng, eksisterende og avskjerming mot privat uteareal mot nord og syd jf. §8.10., universell utforming jf. §8.2, og sikkerhet jf. §8.3. Innsyn mot eksisterende bebyggelse nord og syd for utearealet vurderes for forslagets utstrekning tilfredsstillende uten behov for ytterligere skjerming.


Frist for merknader til planendringen er mandag 19.02.2018.

Fant du det du lette etter?