Samhandlingsmodell(sykefraværsrutiner)!!!

Det er igangsatt et prosjekt som har som mål å utvikle og iverksette en samhandlings- og oppfølgingsmodell ift sykefravær som omfatter partene Holmestrand kommune, fastlegene i Holmestrand og NAV Holmestrand. Modellen og nye rutiner for sykefraværsoppfølging, fraværsregistrering og permisjon(etter 1 års sykefravær) vil gjelde fra senest 23 mars.

Modellen skal sikre at alle parter ivaretar sine oppgaver i overensstemmelse med føringer gitt i Arbeidsmiljøloven og Lov om folketrygd i forhold til syke medarbeidere på en målrettet og hensiktsmessig måte, bygd på blanketten "Vurdering av arbeidsevne ved sykdom", som er samhandlingsverktøyet mellom partene.

Holmestrand kommune anmodet i fjor NAV om ekstra bistand i forbindelse med oppfølging av sykefraværet.

Kommunen har et gjennomsnittlig sykefravær på 11 - 12 % de siste årene, og har det siste året arbeidet målrettet med problemet.
Det har vært et ønske fra vår side om et mere systematisk samspill mellom aktørene og spesielt et ønske om en utvidet samhandling rundt blanketten "Vurdering av arbeidsevne ved sykdom" sammen med NAV og kommunens fastleger slik at denne benyttes forskriftsmessig.

Det vil i tillegg bli utarbeidet nye retningslinjer for sykefraværsoppfølging, fraværsregistrering og permisjon i samarbeid med tillitsvalgte og ledere. Alle ansatte i Holmestrand kommune skal bli informert om de nye retningslinjene så snart de foreligger, men det påhviler også alle et eget ansvar for å holde seg oppdatert.
Disse retningslinjene vil være noe som alle fastlegene i Holmestrand vil være kjent med slik at vi alle på en god måte kan benytte de korrekte virkemidlene som er til disposisjon får å få ned sykefraværet.

Prosjektet omfatter blant annet områdene:

•       Arbeidsgivers tilrettelegging
•       Legens bruk av avventende sykmelding
•       Legens bruk av pkt. 5 i Vurdering av arbeidsevne
•       Arbeidsgivers bruk av tilbakemeldingsblankett til legene
•       Arbeidsgivers bruk av oppfølgingsplaner og partenes
         oppfølging av dialogmøter
•       NAV Holmestrands oppfølging av fastleger, arbeidsgiver og
         arbeidstaker. Dette innebærer også tiltak overfor leger som
         ikke følger fastlagte rutiner
•       Samarbeid med BHT
•       Innformasjons- og opplæringstiltak rettet mot partene

Mer informasjon

 

Publisert av Knut Fredrik Soelberg. Sist endret 26.02.2010
Holmestrand kommune, Rådhusgaten 11, 3080 Holmestrand | Postadresse: Postboks 312, 3081 Holmestrand | Telefon +47 33 06 41 00 postmottak@holmestrand.kommune.no      Organisasjonsnummer: 838 500 382| Webredaktør: Pernilla Selander Tronrud
Lytt til tekst